Regulamin przedszkola

 

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz podpisanie umowy z Dyrektorem Przedszkola.

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. Po zakończeniu choroby dziecko może uczęszczać do Przedszkola po okazaniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zakończenie choroby.

7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8. Wszystkie rzeczy przynoszone przez dziecko do przedszkola muszą być podpisane, dziecko nie może przynosić do przedszkola własnych zabawek, słodyczy (dopuszcza się, po uzgodnieniu z rodzicami, słodki poczęstunek innych dzieci w przypadku urodzin - mogą to być cukierki), jedzenia, napojów

9. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

10. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25

11. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 17.00 /od poniedziałku do piątku/ w razie nie planowanych spóźnień należy poinformować pracowników przedszkola. Każda rozpoczęta godzina po czasie pracy przedszkola zobowiązuje do uiszczenia opłaty w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę – płatne osobie dyżurującej.

12. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.00 przez rodziców osobiście lub upoważnioną przez rodziców, w karcie zgłoszenia dziecka, osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat. Szczegółowy zakres realizowanych w Przedszkolu programów przedstawiony jest w odrębnych ustaleniach (Wykaz programów realizowanych w przedszkolu).

15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola organizowane są zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna/

16. Dzieci należy przyprowadzać do godz.8.30 odbierać od godz. 15.00.

17. Czesne za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 5 każdego miesiąca
z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/. Czesne obowiązuje 10 miesięcy w roku (od września do czerwca) oraz w miesiącu pracy wakacyjnej tj. sierpień.

18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
- nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy

19. Do końca czerwca należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym (sierpień). Praca Przedszkola uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych. W razie zbyt malej liczby dzieci w przedszkolu w okresie letnim przedszkole nie będzie funkcjonowało.

20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

21. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

22. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola


- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci - załącznik nr 1
- regulamin spacerów i wycieczek- załącznik nr 2,
- instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola - załącznik nr 3

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2013r.